1 McDougall, Euan , K= 0, Elo=1653, ID=8055
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Wang, Joe 1200 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 13 Lal, Krystal 1176 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 8 Chen, Matthew 1338 315 0.86 1.0 3.0 2.0
4 B 4 Steadman, Mathew 1461 192 0.75 0.0 3.0 5.5
5 W 6 Vickers, Josia 1395 258 0.82 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Liu, James Jiayu 1497 156 0.71 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1538 1345 4.98 4.5 17.5

2 Wang, Aaron Ziwen , K= 0, Elo=1508, ID=8174
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Liu, Tracy Jiajie 1181 327 0.87 0.0 0.0 4.0
2 W 14 Coates, Alex 1126 382 0.91 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Wang, Joe 1200 308 0.86 0.0 1.0 3.5
4 W 16 Zhang, Kendrick 1090 400 0.92 0.5 1.5 3.0
5 B 13 Lal, Krystal 1176 332 0.88 1.0 2.5 2.0
6 W 18 Jin, Owen 1074 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1198 1141 5.36 3.5 9.5

3 Liu, James Jiayu , K= 0, Elo=1497, ID=9346
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Lal, Krystal 1176 321 0.87 0.0 0.0 2.0
2 B 15 Chai, Jacob 1108 389 0.91 1.0 1.0 0.0
3 W 17 Jain, Uday 1083 400 0.92 0.0 1.0 2.5
4 B 20 Xu, Hannah 826 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 10 Ning, Isabelle Yixua 1202 295 0.85 1.0 3.0 2.5
6 W 1 McDougall, Euan 1653 156 0.29 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1232 1175 4.76 3.5 10.5

4 Steadman, Mathew , K= 0, Elo=1461, ID=8792
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Coates, Alex 1126 335 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Ning, Isabelle Yixua 1202 259 0.82 1.0 2.0 2.5
3 B 5 Park-Tamati, Philli 1397 64 0.59 1.0 3.0 4.0
4 W 1 McDougall, Euan 1653 192 0.25 1.0 4.0 4.5
5 B 12 Liu, Tracy Jiajie 1181 280 0.84 1.0 5.0 4.0
6 W 9 Xie, Felix 1247 214 0.77 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1702 1301 4.15 5.5 20.5

5 Park-Tamati, Philli , K= 0, Elo=1397, ID=9529
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Chai, Jacob 1108 289 0.84 1.0 1.0 0.0
2 B 17 Jain, Uday 1083 314 0.86 1.0 2.0 2.5
3 W 4 Steadman, Mathew 1461 64 0.41 0.0 2.0 5.5
4 B 9 Xie, Felix 1247 150 0.70 0.0 2.0 4.5
5 W 8 Chen, Matthew 1338 59 0.58 1.0 3.0 2.0
6 B 6 Vickers, Josia 1395 2 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1397 1272 3.89 4.0 14.0

6 Vickers, Josia , K= 0, Elo=1395, ID=9494
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Zhang, Kendrick 1090 305 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Liu, Tracy Jiajie 1181 214 0.77 0.0 1.0 4.0
3 B 20 Xu, Hannah 826 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 11 Wang, Joe 1200 195 0.75 1.0 3.0 3.5
5 B 1 McDougall, Euan 1653 258 0.18 0.0 3.0 4.5
6 W 5 Park-Tamati, Philli 1397 2 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1225 1225 3.98 3.0 13.0

7 Weng, Xintong (Winst, K= 0, Elo=1370, ID=8853
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Jain, Uday 1083 287 0.84 0.0 0.0 2.5
2 B 19 Xiao, Kelvin 979 391 0.91 0.5 0.5 2.0
3 W 14 Coates, Alex 1126 244 0.80 1.0 1.5 2.0
4 B 13 Lal, Krystal 1176 194 0.75 1.0 2.5 2.0
5 W 9 Xie, Felix 1247 123 0.67 0.0 2.5 4.5
6 B 8 Chen, Matthew 1338 32 0.54 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1215 1158 4.51 3.5 10.5

8 Chen, Matthew , K= 0, Elo=1338, ID=9631
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Jin, Owen 1074 264 0.82 1.0 1.0 2.5
2 W 20 Xu, Hannah 826 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 1 McDougall, Euan 1653 315 0.14 0.0 2.0 4.5
4 W 12 Liu, Tracy Jiajie 1181 157 0.71 0.0 2.0 4.0
5 B 5 Park-Tamati, Philli 1397 59 0.42 0.0 2.0 4.0
6 W 7 Weng, Xintong (Winst 1370 32 0.46 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1125 1250 3.47 2.0 11.0

9 Xie, Felix , K= 0, Elo=1247, ID=9267
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 16 Zhang, Kendrick 1090 157 0.71 1.0 1.0 3.0
3 B 12 Liu, Tracy Jiajie 1181 66 0.59 1.0 2.0 4.0
4 W 5 Park-Tamati, Philli 1397 150 0.30 1.0 3.0 4.0
5 B 7 Weng, Xintong (Winst 1370 123 0.33 1.0 4.0 3.5
6 B 4 Steadman, Mathew 1461 214 0.23 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1666 1300 2.16 4.5 14.5

10 Ning, Isabelle Yixua, K= 0, Elo=1202, ID=9360
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Xiao, Kelvin 979 223 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Steadman, Mathew 1461 259 0.18 0.0 1.0 5.5
3 W 13 Lal, Krystal 1176 26 0.54 0.5 1.5 2.0
4 B 17 Jain, Uday 1083 119 0.66 1.0 2.5 2.5
5 W 3 Liu, James Jiayu 1497 295 0.15 0.0 2.5 3.5
6 B 11 Wang, Joe 1200 2 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1176 1233 2.81 2.5 11.0

11 Wang, Joe , K= 0, Elo=1200, ID=9554
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 McDougall, Euan 1653 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 18 Jin, Owen 1074 126 0.67 1.0 1.0 2.5
3 W 2 Wang, Aaron Ziwen 1508 308 0.14 1.0 2.0 3.5
4 B 6 Vickers, Josia 1395 195 0.25 0.0 2.0 3.0
5 B 16 Zhang, Kendrick 1090 110 0.65 0.5 2.5 3.0
6 W 10 Ning, Isabelle Yixua 1202 2 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1377 1320 2.29 3.5 11.0

12 Liu, Tracy Jiajie , K= 0, Elo=1181, ID=9345
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Wang, Aaron Ziwen 1508 327 0.13 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Vickers, Josia 1395 214 0.23 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Xie, Felix 1247 66 0.41 0.0 2.0 4.5
4 B 8 Chen, Matthew 1338 157 0.29 1.0 3.0 2.0
5 W 4 Steadman, Mathew 1461 280 0.16 0.0 3.0 5.5
6 B 17 Jain, Uday 1083 98 0.63 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1464 1339 1.85 4.0 15.0

13 Lal, Krystal , K= 0, Elo=1176, ID=9166
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Liu, James Jiayu 1497 321 0.13 1.0 1.0 3.5
2 W 1 McDougall, Euan 1653 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 10 Ning, Isabelle Yixua 1202 26 0.46 0.5 1.5 2.5
4 W 7 Weng, Xintong (Winst 1370 194 0.25 0.0 1.5 3.5
5 W 2 Wang, Aaron Ziwen 1508 332 0.12 0.0 1.5 3.5
6 B 19 Xiao, Kelvin 979 197 0.75 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1243 1368 1.79 2.0 8.5

14 Coates, Alex , K= 0, Elo=1126, ID=9532
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Steadman, Mathew 1461 335 0.12 0.0 0.0 5.5
2 B 2 Wang, Aaron Ziwen 1508 382 0.09 0.0 0.0 3.5
3 B 7 Weng, Xintong (Winst 1370 244 0.20 0.0 0.0 3.5
4 W 15 Chai, Jacob 1108 18 0.53 1.0 1.0 0.0
5 W 20 Xu, Hannah 826 300 0.85 1.0 2.0 2.0
6 B 16 Zhang, Kendrick 1090 36 0.55 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1102 1227 2.34 2.0 5.0

15 Chai, Jacob , K= 0, Elo=1108, ID=9517
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Park-Tamati, Philli 1397 289 0.16 0.0 0.0 4.0
2 W 3 Liu, James Jiayu 1497 389 0.09 0.0 0.0 3.5
3 B 18 Jin, Owen 1074 34 0.55 0.0 0.0 2.5
4 B 14 Coates, Alex 1126 18 0.47 0.0 0.0 2.0
5 W 19 Xiao, Kelvin 979 129 0.67 0.0 0.0 2.0
6 W 20 Xu, Hannah 826 282 0.84 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 350 1150 2.78 0.0 0.0

16 Zhang, Kendrick , K= 0, Elo=1090, ID=9276
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Vickers, Josia 1395 305 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 9 Xie, Felix 1247 157 0.29 0.0 0.0 4.5
3 W 19 Xiao, Kelvin 979 111 0.65 1.0 1.0 2.0
4 B 2 Wang, Aaron Ziwen 1508 400 0.08 0.5 1.5 3.5
5 W 11 Wang, Joe 1200 110 0.35 0.5 2.0 3.5
6 W 14 Coates, Alex 1126 36 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1243 1243 1.96 3.0 7.5

17 Jain, Uday , K= 0, Elo=1083, ID=9301
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Weng, Xintong (Winst 1370 287 0.16 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Park-Tamati, Philli 1397 314 0.14 0.0 1.0 4.0
3 B 3 Liu, James Jiayu 1497 400 0.08 1.0 2.0 3.5
4 W 10 Ning, Isabelle Yixua 1202 119 0.34 0.0 2.0 2.5
5 B 18 Jin, Owen 1074 9 0.51 0.5 2.5 2.5
6 W 12 Liu, Tracy Jiajie 1181 98 0.37 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1230 1287 1.60 2.5 11.0

18 Jin, Owen , K= 0, Elo=1074, ID=9339
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Chen, Matthew 1338 264 0.18 0.0 0.0 2.0
2 B 11 Wang, Joe 1200 126 0.33 0.0 0.0 3.5
3 W 15 Chai, Jacob 1108 34 0.45 1.0 1.0 0.0
4 B 19 Xiao, Kelvin 979 95 0.63 1.0 2.0 2.0
5 W 17 Jain, Uday 1083 9 0.49 0.5 2.5 2.5
6 B 2 Wang, Aaron Ziwen 1508 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1146 1203 2.16 2.5 8.0

19 Xiao, Kelvin , K= 0, Elo= 979, ID=9081
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Ning, Isabelle Yixua 1202 223 0.22 0.0 0.0 2.5
2 W 7 Weng, Xintong (Winst 1370 391 0.09 0.5 0.5 3.5
3 B 16 Zhang, Kendrick 1090 111 0.35 0.0 0.5 3.0
4 W 18 Jin, Owen 1074 95 0.37 0.0 0.5 2.5
5 B 15 Chai, Jacob 1108 129 0.33 1.0 1.5 0.0
6 W 13 Lal, Krystal 1176 197 0.25 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1045 1170 1.61 2.0 5.0

20 Xu, Hannah , K= 0, Elo= 826, ID=9412
The ACC Junior Chess Series (February Open), AKL, 18/02/2018, 18/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 Chen, Matthew 1338 400 0.08 0.0 1.0 2.0
3 W 6 Vickers, Josia 1395 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 3 Liu, James Jiayu 1497 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 B 14 Coates, Alex 1126 300 0.15 0.0 1.0 2.0
6 B 15 Chai, Jacob 1108 282 0.16 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1053 1293 0.55 2.0 7.0